บทวิเคราะห์

ความยุติธรรมสำหรับเขา ไม่ใช่สำหรับเรา

ชนชั้นนำไทยยังคงกระชับอำนาจ แทรกแซงการเมือง ผ่านระบบยุติธรรมสองมาตรฐาน