วีดีโอ

'โนรา' ศิลปะการแสดงของภาคใต้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

2021-12-17

ยูเนสโก ให้โนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

มีผู้สนใจดูมากที่สุด